About library

ห้องสมุดวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ห้องสมุดให้บริการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ได้แก่
– บริการการอ่าน
– บริการยืมด้วยระบบบาร์โค้ด
– บริการตอบคำถาม
– บริการรวบรวมบรรณานุกรม
– บริการทำสังเขปและดรรชนี
– บริการสื่อสารที่ทันสมัย
– บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด
– บริการการสืบค้นข้อมูล
– บริการห้องวิชาการครู
– บริการห้องสื่อโสตทัศน์
– บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม