ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุปะสงค์

งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ปรัชญา

    พัฒนาคน พัฒนาชาติ สร้างสังคมอุดมปัญญาด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิสัยทัศน์
    เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต สนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และ
พัฒนาบุคลากรทางวิชาชีพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว
สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยไม่มีขอบเขต เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

พันธกิจ
    แสวงหา รวบรวม ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้สารสนเทศทุกรูปแบบ เพื่อมุ่งผลิตบุคลากรของ
วิชาชีพที่มีคุณภาพ คุณธรรม แก่สังคม มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการให้บริการ

วัตถุประสงค์
    1. เป็นแหล่งกลางของการเรียนรู้ มุ่งเสริมสร้างความรู้ ทันสมัย การพัฒนาตนเอง
        ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
    2. เป็นแหล่งรวบรวม สารสนเทศทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน
         การค้นคว้าวิจัยของผู้ใช้ในสถานศึกษาและสังคม
    3. เป็นแหล่งบริการทางวิชาการที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว
         ในการให้บริการด้วยน้ำใจไมตรี
    4. เป็นแหล่งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
    5. เป็นแหล่งจรรโลงและสันทนาการของผู้ใช้ในสถาบันและสังคม

admin

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *